Legislatia europeana si nationala aplicabila pietei de capital in vigoare la data 22.05.2023

De la TradeVille.ro wiki

Directive europene[edit | ]

Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumparare [edit | ]

Articolul 1 - Domeniul de aplicare

(1) Prezenta directiva prevede masuri de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative, a codurilor de practici sau a altor dispozitii ale statelor membre, inclusiv a dispozitiilor stabilite de organizatiile abilitate oficial pentru reglementarea pietelor (denumite in continuare "norme"), privind ofertele publice de cumparare a valorilor mobiliare ale unei societati care intra sub incidenta legislatiei unui stat membru; atunci cand toate aceste valori mobiliare sau o parte dintre ele sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata in sensul Directivei 93/22/CEE (1) intr-unul sau mai multe state membre (denumita in continuare "piata reglementata").

(2) Prezenta directiva nu se aplica ofertelor publice de cumparare a valorilor mobile emise de societati al caror obiect este plasamentul colectiv al capitalurilor adunate de la populatie, a caror functionare intra sub incidenta principiului repartizarii riscurilor si ale caror parti sunt, la cererea detinatorilor, rascumparate sau rambursate, direct sau indirect, contra activelor acestor societati. Se asimileaza unor astfel de rascumparari sau rambursari si actiunea respectivelor societati de a garanta ca valoarea la bursa a partilor detinute de ele nu este semnificativ diferita de valoarea lor neta de inventar.

(3) Prezenta directiva nu se aplica ofertelor publice de cumparare a valorilor mobiliare emise de bancile centrale ale statelor membre.

Articolul 2 - Definitii

(1) In sensul prezentei directive:

(a) „oferta publica de cumparare” sau „oferta” inseamna o oferta publica (cu exceptia unei oferte facute de insasi societatea in cauza) adresata detinatorilor de valori mobiliare ale unei societati pentru achizitionarea tuturor acestor valori mobiliare sau a unei parti dintre ele, indiferent daca oferta este obligatorie sau voluntara, cu conditia sa urmareasca sau sa aiba ca obiectiv preluarea controlului societatii in cauza in conformitate cu legislatia interna;

Ultima versiune a acestei directive poate fi accesata aici:

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE (reformare)[edit | ]

Articolul 1 - Domeniul de aplicare

(1) Prezenta directiva se aplica firmelor de investitii, operatorilor de piata, furnizorilor de servicii de raportare a datelor, precum si societatilor din tari terte care furnizeaza servicii de investitii sau exercita activitati de investitii in Uniune prin infiintarea unei sucursale.

(2) Prezenta directiva stabileste cerinte in legatura cu urmatoarele aspecte:

(a) Conditii de autorizare si de functionare aplicabile firmelor de investitii;

(b) Furnizarea de servicii de investitii sau exercitarea de activitati de investitii de catre societati din tari terte prin infiintarea unei sucursale;

(c) Autorizarea si functionarea pietelor reglementate;

(d) Autorizarea si functionarea furnizorilor de servicii de raportare a datelor; si

(e) Supravegherea, cooperarea si punerea in aplicare de catre autoritatile competente.

Orice firme de investitii care tranzactioneaza pe cont propriu in mod organizat, frecvent, sistematic si substantial in executarea ordinelor clientilor in afara unei piete reglementate, a unui MTF sau a unui OTF functioneaza in conformitate cu titlul III din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

Fara a aduce atingere articolelor 23 si 28 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, toate tranzactiile cu instrumente financiare mentionate la primul si la al doilea paragraf care nu sunt incheiate in cadrul sistemelor multilaterale sau al operatorilor independenti respecta dispozitiile relevante de la titlul III din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

Ultima versiune a acestei directive poate fi accesata aici:

Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si de modificare a Directivei 2001/34/CE[edit | ]

Articolul 1 - Obiectul și domeniul de aplicare

(1) Prezenta directiva stabileste cerintele privind divulgarea de informatii periodice si continue despre emitentii de valori mobiliare deja admise la tranzactionare pe o piata reglementata situata sau care functioneaza intr-un stat membru.

(2) Prezenta directiva nu se aplica nici titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decat cele de tip inchis, nici titlurilor de participare achizitionate sau cedate in cadrul acestor organisme de plasament colectiv.

(3) Statele membre pot decide sa nu puna in aplicare dispozitiile prevazute la articolul 16 alineatul (3) si la articolul 18 alineatele (2), (3) si (4) pentru valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata si emise de acestea sau de colectivitatile regionale sau locale ale acestora.

(4) Statele membre pot decide sa nu puna in aplicare dispozitiile prevazute la articolul 17 in cazul bancilor centrale nationale ca emitente de actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in cazul in care admiterea a avut loc inainte de 20 ianuarie 2005.

Ultima versiune a acestei directive poate fi accesata aici:

Legi naționale[edit | ]

Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata[edit | ]

TITLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic aplicabil operatiunilor de piata avand ca obiect instrumente financiare admise sau care urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate pe un sistem multilateral de tranzactionare sau pe un sistem organizat de tranzactionare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., precum si emitentilor de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare si operatiunilor privind abuzul pe piata.

(2) Prezenta lege se aplica activitatilor emitentilor si operatiunilor prevazute la alin. (1), desfasurate pe teritoriul Romaniei, precum si unor situatii expres prevazute in cuprinsul prezentei legi si al reglementarilor emise in aplicarea acesteia, in care activitatile si operatiunile prevazute la alin. (1) se desfasoara pe teritoriul altui stat.

(3) A.S.F. este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica instrumentelor pietei monetare si valutare care sunt reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, denumita in continuare B.N.R., titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finantelor, denumit in continuare M.F., precum si instrumentelor financiare derivate avand ca activ suport astfel de instrumente, rata dobanzii sau cursul de schimb, cu respectarea prevederilor art. 126-129.

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul administrarii datoriei publice, incluzand operatiunile de contractare a datoriei publice si de administrare a riscurilor aferente portofoliului de datorie, in care sunt implicate M.F., B.N.R., ministerele de finante, agentiile de administrare a datoriei publice si bancile centrale ale statelor membre si alte entitati nationale din statele membre, cu functii similare acestora si alte entitati nationale din statele membre, precum si alte entitati publice.

Ultima versiune a acestei legi poate fi accesata aici:

Legea societatilor nr. 31/1990[edit | ]

TITLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) In vederea desfasurarii de activitati cu scop lucrativ, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati cu personalitate juridica, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

(2) Societatile prevazute la alin. (1) cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.

Art. 2.

Daca prin lege nu se prevede altfel, societatile cu personalitate juridica se constituie in una dintre urmatoarele forme: a) societate in nume colectiv; b) societate in comandita simpla; c) societate pe actiuni; d) societate in comandita pe actiuni si e) societate cu raspundere limitata.

Art. 3.

(1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

(2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati.

(3) Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Art. 4.

Societatea cu personalitate juridica va avea cel putin 2 asociati, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Ultima versiune a acestei legi poate fi accesata aici:

Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit in continuare Fond, se constituie ca persoana juridica de drept public. Organizarea si functionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., la propunerea Consiliului de administratie al Fondului.

(2) Sediul Fondului este in municipiul Bucuresti; adresa acestuia se stabileste prin statutul Fondului.

Art. 2.

(1) Fondul administreaza schema de compensare a investitorilor organizata in conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, in conditiile prezentei legi si ale reglementarilor A.S.F. in aplicarea prezentei legi, in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora in legatura cu prestarea de servicii si activitati de investitii.

(3) Scopul Fondului include si compensarea investitorilor, conform prevederilor prezentei legi, in cazul operatiunilor prin care un participant la Fond, in calitatea sa de participant la sistemul depozitarului central, transfera, fara acordul prealabil al unui investitor, instrumente financiare detinute de investitor, din contul individual deschis in numele acestuia la depozitarul central in contul global deschis de respectivul participant al Fondului la depozitarul central.

(4) Fondul desfasoara si activitatea de administrator al fondului de rezolutie pentru firmele de investitii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul financiar.

Art. 3.

(1) Au obligatia de a contribui la Fond urmatoarele entitati:

a) societatile de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F.;

b) societatile de administrare a investitiilor, autorizate de A.S.F., care administreaza portofolii individuale de investitii, si administratorii de fonduri alternative de investitii autorizati sa administreze portofolii individuale de investitii;

c) institutiile de credit inregistrate in Registrul A.S.F. care presteaza servicii si activitati de investitii;

d) sucursalele societatilor din state terte autorizate de A.S.F. sa furnizeze servicii si activitati de investitii pe teritoriul Romaniei.

(2) Entitatile prevazute la alin. (1) care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa solicite si sa obtina calitatea de participant la Fond, precum si sa contribuie la constituirea resurselor financiare ale Fondului.

(3) Entitatile prevazute la alin. (1) lit. c) si d) pot fi exceptate de la obligatia de a deveni participanti la Fond daca sunt indeplinite conditiile prevazute in regulamentul A.S.F. emis in temeiul prezentei legi, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene aplicabila, cu conditia ca investitorii acestora sa beneficieze de o protectie cel putin echivalenta cu cea oferita de Fond.

Art. 4.

(1) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei legi, prin investitor se înţelege orice persoană care deţine instrumente financiare şi/sau încredinţează fonduri băneşti şi/sau instrumente financiare unui participant la Fond, în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii.

(3) În înţelesul prezentei legi, prin participant la Fond se înţelege oricare dintre entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1).

Ultima versiune a acestei legi poate fi accesata aici:

Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare[edit | ]

TITLUL I - Domeniul de aplicare, autorităţi competente şi definiţii

Art. 1.

Prezenta lege se aplica societatilor de servicii de investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., operatorilor de piata, depozitarilor centrali, contrapartilor centrale, firmelor de investitii din alte state membre care opereaza pe teritoriul Romaniei in temeiul libertatii de a presta servicii sau prin infiintarea unei sucursale, precum si societatilor din tari terte care furnizeaza servicii de investitii sau desfasoara activitati de investitii in Romania prin infiintarea unei sucursale.

Art. 2.

(1) Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei legi, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 173/84 din 12 iunie 2014, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 600/2014, si ale reglementarilor europene emise in aplicarea Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 173/349 din 12 iunie 2014, denumita in continuare Directiva 2014/65/UE, si a regulamentului anterior mentionat, prin exercitarea prerogativelor prevazute de prezenta lege, precum si in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), Banca Nationala a Romaniei, denumita in continuare B.N.R., este autoritatea competenta care supravegheaza respectarea prevederilor prezentei legi, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014 si ale reglementarilor europene emise in aplicarea Directivei 2014/65/UE si a regulamentului anterior mentionat, prin exercitarea atributiilor de reglementare, autorizare, supraveghere si control in legatura cu urmatoarele:

a) prestarea de catre institutiile de credit a serviciilor si activitatilor prevazute in anexa nr. 1 realizate cu instrumentele prevazute la alin. (3), in cazul in care respectivele instrumente nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata;

b) locurile de tranzactionare organizate de institutiile de credit sub forma SMT-urilor si SOT-urilor in cadrul carora se tranzactioneaza exclusiv instrumentele prevazute la alin. (3);

c) serviciile si activitatile prevazute in anexa nr. 1 prestate de institutiile de credit cu instrumentele prevazute la alin. (3) in cadrul SMT-urilor si SOT-urilor autorizate de B.N.R. sau de autoritatile din alte state sau in afara locurilor de tranzactionare, respectiv tranzactiile OTC, precum si in calitate de operatori independenti;

d) Vanzarea de catre institutiile de credit a depozitelor structurate in legatura cu instrumentele prevazute la lit. a) - c) ale alin. (3) si prestarea serviciilor de consultanta in legatura cu acestea conform prevederilor art. 5 alin. (2).

(3) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (2):

a) instrumentele pieţei monetare;

b) titlurile de stat;

c) instrumentele financiare derivate prevăzute la pct. 4, 8 şi 9 ale secţiunii C din anexa nr. 1 care se referă la instrumente ale pieţei monetare, monede, rate ale dobânzii sau ale randamentului şi cursuri/indici publicaţi de B.N.R. şi Banca Centrală Europeană.

Ultima versiune a acestei legi poate fi accesata aici:

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 - Sistemul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

Art. 1.

(1) Prezenta lege instituie cadru national de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, care include, fara a se limita la acestea, urmatoarele categorii de autoritati si institutii:

a) organele de urmarire penala;

b) autoritati si institutii publice cu atributii de reglementare, informare si control in domeniu, precum unitatea de informatii financiare a Romaniei, autoritati cu atributii de control financiar/fiscal sau autoritati cu atributii de control fiscal, autoritatea vamala;

c) organe de stat specializate in activitatea de informatii prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu completarile ulterioare;

d) autoritati administrative autonome si institutii cu rol de reglementare si supraveghere sectoriala si control al entitatilor raportoare, precum Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.

(11) Autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1), atunci cand actioneaza in domeniul de aplicare al prezentei legi, coopereaza in ceea ce priveste elaborarea si punerea in aplicare a politicilor si a activitatilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.

(2) Unitatea de informatii financiare a Romaniei este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul.

(3) Oficiul este autoritatea care coordoneaza realizarea evaluarii riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului la nivel national, evaluare care se realizeaza in cooperare cu autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1), cu asigurarea protectiei datelor cu caracter personal. Oficiul coordoneaza raspunsul national la riscurile evaluate, in cooperare cu autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1), si informeaza in acest sens Comisia Europeana, Autoritatea Bancara Europeana si statele membre.

(4) În scopul prevenirii şi combaterii riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) -d) realizează evaluări ale riscului de producere a acestor fenomene infracţionale la nivel sectorial şi, după caz, emit reglementări sau instrucţiuni cu privire la factorii de risc şi măsurile de contracarare şi diminuare.

Ultima versiune a acestei legi poate fi accesata aici:

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative[edit | ]

TITLUL I - Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

CAPITOLUL I - Obiect şi definiţii

ARTICOLUL 1 - Obiect

(1) Prezentul titlu reglementeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite potrivit legii contabilitatii si reglementarilor contabile aplicabile.

(2) Prevederile art. 35 alin. (1), (4), (6), (7) si (10) nu se aplica pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale si consolidate ale entitatilor de interes public, cu exceptia cazului in care aplicarea este prevazuta in Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public si de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 158 din 27 mai 2014, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

TITLUL II - Autoritatea pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar

ARTICOLUL 74 – Obiectivele ASPAAS

În vederea creşterii încrederii publice în situaţiile financiare anuale şi în situaţiile financiare anuale consolidate auditate, ASPAAS are, în principal, următoarele obiective:

a) creşterea calităţii auditului statutar;

b) creşterea profesionalismului auditorilor financiari şi firmelor de audit;

c) supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, potrivit cerinţelor reglementărilor Uniunii Europene şi ale altor reglementări în domeniu;

d) asigurarea eficacităţii propriei activităţi desfăşurate în domeniul auditului statutar.

Ultima versiune a acestei legi poate fi accesata aici:

Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudenta a societatilor de servicii de investitii financiare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative[edit | ]

TITLUL I - Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii

Art. 1.

Prezenta lege reglementeaza urmatoarele aspecte:

a) capitalul initial al societatilor de servicii de investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F.;

b) competentele si instrumentele pentru supravegherea prudentiala a S.S.I.F. de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F.;

c) supravegherea prudentiala a S.S.I.F. de catre A.S.F. intr-o maniera coerenta cu normele prevazute in Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerintele prudentiale ale firmelor de investitii si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 si (UE) nr. 806/2014, denumit in continuare Regulamentul (UE) 2019/2.033;

d) cerintele de publicare aplicabile A.S.F. in domeniul reglementarii si supravegherii prudentiale a S.S.I.F.

Art. 2.

(1) Prezenta lege se aplica S.S.I.F. autorizate si supravegheate potrivit prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 126/2018.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), dispozitiile titlurilor IV si V din prezenta lege nu se aplica S.S.I.F. prevazute la art. 1 alin. (2) si (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, care sunt supravegheate, potrivit prevederilor art. 82-89 din prezenta lege, in legatura cu respectarea cerintelor prudentiale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, si de reglementarile A.S.F. emise in aplicarea acesteia, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2019/2.033.

Ultima versiune a acestei legi poate fi accesata aici:

  • Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudenta a societatilor de servicii de investitii financiare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (lege5.ro)

Legea nr. 297/2004 privind piata de capital[edit | ]

TITLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.

(1) Prezenta lege reglementeaza infiintarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor si a organismelor de plasament colectiv, altele decat organismele de plasament colectiv in valori mobiliare.

(2) Prezenta lege se aplica activitatilor si operatiunilor prevazute la alin. (1), desfasurate pe teritoriul Romaniei.

(3) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite in statutul sau.

Ultima versiune a acestei legi poate fi accesata aici:

Legea nr. 312/2015 privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul financiar[edit | ]

TITLUL I - Domeniu de aplicare, definiţii şi autorităţi

Art. 1.

(1) Prezenta lege stabileste reguli si proceduri privind redresarea si rezolutia urmatoarelor categorii de entitati:

a) institutii de credit si firme de investitii, persoane juridice romanesti;

b) institutii financiare, persoane juridice romanesti, care sunt filiale ale unei institutii de credit, ale unei firme de investitii ori ale uneia dintre societatile de tipul celor prevazute la lit. c) sau d), persoane juridice romanesti sau dintr-un alt stat membru si care sunt acoperite de supravegherea la nivel consolidat a intreprinderii-mama, persoana juridica romana sau dintr-un alt stat membru, in conformitate cu prevederile art. 6-17 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificarile ulterioare;

c) societati financiare holding, societati financiare holding mixte si societati holding cu activitate mixta, persoane juridice romanesti;

d) societati financiare holding-mama din Romania, societati financiare holding-mama din Uniunea Europeana, societati financiare holding mixte-mama din Romania, societati financiare holding mixte-mama din Uniunea Europeana, persoane juridice romanesti;

e) sucursale stabilite pe teritoriul Romaniei ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii din state terte.

(2) In exercitarea competentelor sale decurgand din prezenta lege in relatie cu o entitate prevazuta la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei are in vedere natura activitatii desfasurate, structura actionariatului, forma juridica, profilul de risc, dimensiunea, statutul juridic si gradul de interconectare al acesteia cu alte institutii sau cu sistemul financiar in general, extinderea si complexitatea activitatii acesteia, calitatea de membra a unui sistem institutional de protectie care indeplineste cerintele prevazute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau a altor sisteme de sprijin reciproc prevazute la art. 113 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum si masura in care entitatea furnizeaza servicii sau activitati de investitii astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legislatiei privind piata de capital ce transpun art. 4 alin. (1) pct. 2 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE.

(3) In exercitarea competentelor sale decurgand din prezenta lege in relatie cu o entitate prevazuta la alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiara are in vedere natura activitatii desfasurate, structura actionariatului, forma juridica, profilul de risc, dimensiunea, statutul juridic si gradul de interconectare al acesteia cu alte institutii sau cu sistemul financiar in general, extinderea si complexitatea activitatii acesteia, calitatea de membra a unui sistem institutional de protectie sau a altor sisteme de sprijin reciproc prevazute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum si masura in care entitatile mentionate la alin. (1) lit. a) sau e), aflate in sfera de competenta a Autoritatii de Supraveghere Financiara, furnizeaza servicii sau activitati de investitii prevazute la alin. (2).

Art. 3.

(1) Banca Naţională a României este autoritatea de rezoluţie pentru:

a) instituţiile de credit, persoane juridice române;

b) sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe;

c) entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau d), care fac parte dintr-un grup supus supravegherii pe bază consolidată, a cărui societate-mamă este o instituţie de credit sau care, în cazul în care societatea-mamă este o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, include şi o instituţie de credit.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea de rezoluţie pentru:

a) firmele de investiţii, persoane juridice române;

b) sucursalele din România ale firmelor de investiţii din state terţe;

c) entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau d), care fac parte dintr-un grup supus supravegherii pe bază consolidată, a cărui societate-mamă este o firmă de investiţii sau care, în cazul în care societatea-mamă este o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, nu include şi o instituţie de credit.

(3) Banca Naţională a României informează Autoritatea bancară europeană, înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, cu privire la autorităţile de rezoluţie desemnate potrivit alin. (1) şi (2), precum şi cu privire la funcţiile şi responsabilităţile ce revin fiecăreia şi notifică acesteia şi Comisiei Europene motivele segregării responsabilităţilor de rezoluţie la nivel naţional.

(4) Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare în vederea exercitării competenţelor ce le revin potrivit prezentei legi.

Ultima versiune a acestei legi poate fi accesata aici:

Ordonanta de urgenta nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital[edit | ]

TITLUL I - Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezentul titlu reglementeaza infiintarea si functionarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a societatilor de administrare a investitiilor.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta, prin exercitarea competentelor si prerogativelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2.

(1) Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, denumite in continuare O.P.C.V.M., sunt fondurile deschise de investitii si societatile de investitii, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au ca unic scop efectuarea de investitii colective, plasand resursele banesti in instrumente financiare lichide la care se face referire in art. 82 si operand pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale;

b) titlurile de participare sunt, la cererea detinatorilor, rascumparabile continuu, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura ca valoarea titlurilor sale de participare pe o piata nu variaza semnificativ in raport cu valoarea activului net unitar poate fi considerata echivalenta a operatiunii de rascumparare.

(2) O.P.C.V.M. pot fi constituite din mai multe compartimente de investitii.

(3) O.P.C.V.M. sunt infiintate fie sub forma de fonduri deschise de investitii, pe baza de contract civil, fie sub forma de societati de investitii, prin act constitutiv.

(4) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. sunt unitati de fond sau actiuni emise de O.P.C.V.M., in functie de modul de constituire al acestora.

(5) Societatile de investitii care isi plaseaza activele, prin intermediul filialelor, cu preponderenta altfel decat in valori mobiliare, nu sunt reglementate de prezenta ordonanta de urgenta.

(6) O.P.C.V.M. nu se pot transforma in alte tipuri de organisme de plasament colectiv.

(7) Orice organism de plasament colectiv se poate transforma intr-un O.P.C.V.M., cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise de C.N.V.M.

Ultima versiune a acestei legi poate fi accesata aici:

Ordonanta de urgenta nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara [edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea, obiectivele, atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., se infiinteaza ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

(3) In exercitarea atributiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi ingradita de nicio alta autoritate.

(31) Dispozitiile legale care privesc restrictii bugetare de orice natura aplicabile Bancii Nationale a Romaniei se aplica si Autoritatii de Supraveghere Financiara.

(4) A.S.F. are sediul central in municipiul Bucuresti si poate avea sedii secundare si reprezentante in functie de necesitati.

Ultima versiune a acestei ordonante poate fi accesata aici:

Norme si instructiuni[edit | ]

Instructiunea nr. 2/2016 privind intocmirea si depunerea raportarii contabile semestriale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, precum si de catre Fondul de Compensare a Investitorilor[edit | ]

Art. 1.

Prezenta instructiune stabileste sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, denumita in continuare ASF - SIIF, precum si de catre Fondul de Compensare a Investitorilor, denumite in continuare entitati.

Art. 2.

(1) Entitatile prevazute la art. 1 intocmesc raportari contabile semestriale care cuprind urmatoarele formulare, in functie de specificul fiecarei categorii de entitate, astfel:

a) pentru entitatile ce aplica prevederile Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare, precum si Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia organismelor de plasament colectiv ce nu sunt constituite prin act constitutiv:

1. situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 1;

2. situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 1 lit. A sau B (in functie de specificul entitatii);

3. date informative (cod 30), conform anexei nr. 1;

b) pentru organismele de plasament colectiv ce nu sunt constituite prin act constitutiv:

1. situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2;

2. situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 2;

c) pentru entitatile ce aplica prevederile Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare, cu modificarile ulterioare:

1. situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 3;

2. contul de profit si pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;

3. date informative (cod 30), conform anexei nr. 3.

(2) Un exemplar al raportarii contabile semestriale mentionata la alin. (1) este depus si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Ultima versiune a acestei instructiuni poate fi accesata aici:

Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta norma stabileste cadrul normativ unitar de auditare a situatiilor financiare anuale si situatiilor financiare anuale consolidate ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare ASF, de catre auditori financiari si firme de audit, precum si unele dispozitii privind comitetul de audit.

(2) Entitatile care intra sub incidenta prevederilor prezentei norme sunt:

a) societati de servicii de investitii financiare;

b) societati de administrare a investitiilor;

c) administratori de fonduri de investitii alternative;

d) organisme de plasament colectiv;

e) operatori de piata;

f) depozitari centrali;

g) contraparti centrale;

h) Fondul de compensare a investitorilor;

i) societati de asigurare si/sau reasigurare;

j) fonduri de pensii administrate privat si administratorii acestora;

k) fonduri de pensii facultative si administratorii acestora.

l) fonduri de pensii ocupationale si administratorii acestora.

Ultima versiune a acestei norme poate fi accesata aici:

Norma nr. 33/2017 privind organizarea activitatii de arhiva la entitatile autorizate/avizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta norma reglementeaza activitatea de arhiva desfasurata la nivelul entitatilor – persoane juridice autorizate/avizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., in sensul stabilit de legislatia privind Arhivele Nationale si legislatia privind arhivarea electronica.

Art. 2.

Entitatile autorizate/avizate, reglementate si supravegheate de catre A.S.F., denumite in continuare entitati, care intra sub incidenta prevederilor prezentei norme sunt:

a) societatile de servicii de investitii financiare;

b) societatile de administrare a investitiilor;

c) organismele de plasament colectiv (OPC) autoadministrate;

d) operatorii de piata;

e) depozitarii centrali;

f)

g) contrapartile centrale;

h) administratorii de fonduri de investitii alternative;

i) societatile de asigurare si/sau reasigurare;

j) distribuitorii de asigurari si/sau reasigurari;

k) administratorii fondurilor de pensii private.

Art. 4.

Entitatile prevazute la art. 2 au obligatia de a inregistra, a tine evidenta, a inventaria, a selectiona, a pastra si a utiliza documentele pe care le creeaza sau le detin in conditiile stabilite de legislatia privind Arhivele Nationale si legislatia privind arhivarea electronica, de prezenta norma, precum si de legislatia sectoriala specifica fiecarui tip de entitate.

Art. 5.

(1) In situatia externalizarii activitatii de arhivare in conditiile definite de legislatia privind Arhivele Nationale, entitatile au obligatia incheierii unui contract de prestari de servicii arhivistice cu operatori de servicii arhivistice, care sa respecte legislatia in materie de arhivare. Entitatile raman responsabile in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale in materie de arhivare.

(2) Incheierea contractului prevazut la alin. (1) se realizeaza dupa notificarea prealabila a Arhivelor Nationale sau, dupa caz, a serviciilor judetene competente/Serviciului Municipiului Bucuresti, denumite in continuare Arhivele Nationale, in conditiile prevazute de legislatia privind Arhivele Nationale.

Ultima versiune a acestei norme poate fi accesata aici:

Regulamente ASF[edit | ]

Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara[edit | ]

(1) Prezentul regulament stabileste criteriile si procedurile aplicabile de catre A.S.F. si de catre entitatile reglementate pentru evaluarea si aprobarea/notificarea persoanelor propuse in structurile de conducere si pentru exercitarea functiilor-cheie in cadrul entitatilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F.

(3) Prevederile prezentului regulament nu se aplica institutiilor de credit, intermediarilor principali din domeniul asigurarilor, agentilor de marketing persoane juridice si persoanelor juridice specializate din domeniul pensiilor private, agentilor delegati persoane juridice si nici fondurilor de garantare-compensare.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare ale emitentilor in cazul inchiderii unui sistem alternativ de tranzactionare[edit | ]

Art. 1.

Prezentul regulament stabileste cadrul juridic aplicabil pentru transferul sau retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare ale emitentilor, in cazul inchiderii unui sistem alternativ de tranzactionare, ca urmare a unei fuziuni a operatorului de sistem cu un alt operator de sistem sau ca urmare a unei hotarari adoptate statutar de operatorul de sistem.

Art. 2.

(1) In situatia incetarii activitatii unui sistem alternativ de tranzactionare administrat de un operator de sistem, denumit in continuare OS1, ca efect al fuziunii respectivului operator de sistem cu un alt operator de sistem, emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de OS1 sunt transferati de drept in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de catre operatorul de sistem absorbant/care rezulta in urma fuziunii, denumit in continuare OS2.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012[edit | ]

TITLUL I - Dispoziţii generale

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

Art. 1.

Prezentul regulament reglementeaza:

a) unele aspecte legate de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

b) unele aspecte legate de administrarea societatilor de servicii de investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri, precum si elemente legate de administrarea riscurilor;

c) unele aspecte legate de fondurile proprii ale S.S.I.F.;

d) cerintele privind amortizoarele de capital;

e) supravegherea pe baza consolidata a S.S.I.F.

Art. 2.

Prezentul regulament se aplica, la nivel individual si/sau, dupa caz, consolidat si subconsolidat, S.S.I.F. prevazute la art. 1 alin. (2) si (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerintele prudentiale ale firmelor de investitii si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 si (UE) nr. 806/2014 si la art. 7 si 8 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudentiala a societatilor de servicii de investitii financiare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile si procedura pentru evaluarea prudentiala a achizitiilor si majorarilor participatiilor la entitatile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 - Scop şi definiţii

Art. 1.

Prezentul regulament stabileste criteriile si procedura aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarii participatiilor in cadrul entitatilor reglementate mentionate la art. 2.

Art. 2.

(1) Prezentul regulament se aplica:

a) potentialilor achizitori si actionarilor semnificativi din cadrul societatilor de servicii de investitii financiare, societatilor de administrare a investitiilor, administratorilor fondurilor de investitii alternative, contrapartii centrale, societatilor de asigurare si/sau reasigurare si societatilor de administrare a vehiculelor investitionale;

b) potentialilor achizitori si actionarilor cu participatii reprezentand 5% din drepturile de vot ale depozitarului central, altii decat operatorii de piata;

c) potentialilor achizitori/actionarilor care au calitatea de operator de piata, cu participatii de cel putin 5%, dar nu mai mult de 75%, din drepturile de vot ale depozitarului central;

d) potentialilor achizitori si actionarilor cu participatii reprezentand 20% din drepturile de vot ale operatorului de piata.

(2) Prevederile prezentului regulament, cu exceptia art. 10 alin. (2) - (7) si art. 16 alin. (1) - (6), se aplica in mod corespunzator si actionarilor semnificativi/potentialilor achizitori ai administratorilor fondurilor de pensii private.

(3) In scopul aplicarii prevederilor alin. (1) lit. b), c) si d) si alin. (2):

a) referirile la potentialul achizitor sau actionarul semnificativ se considera referiri la actionarii si fondatorii entitatilor mentionate la alin. (1) lit. b), c) si d) si alin. (2);

b) referirile la participatia calificata se considera a fi facute la nivelurile corespunzatoare proportiei din drepturile de vot sau din capitalul social, mentionate la alin. (1) lit. b), c) si d).

(4) In cazul in care numarul actionarilor semnificativi este mai mic decat cinci, entitatea reglementata notifica Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., identitatea celor mai mari 20 de actionari, precum si a celor care actioneaza in mod concertat, determinand cel putin o participatie calificata, indiferent de procentul de detinere din capitalul social si/sau din drepturile de vot, cuprinzand informatiile mentionate la art. 38 alin. (3).

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 4/2018 pentru modificarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 9/2015 privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investitii alternative a petitii referitoare la activitatea acestora pe piata de capital[edit | ]

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

  • Regulamentul nr. 4/2018 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital (lege5.ro)

Regulamentul nr. 5/2015 privind listarea pe o piata dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a actiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentul regulament stabileste norme aplicabile in situatia listarii pe o piata dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a actiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, emise de o societate cu sediul in Romania.

Art. 2.

(1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, si in reglementarile emise in aplicarea acesteia de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F.

(2) De asemenea, in sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) actiuni - actiunile emise de o societate cu sediul in Romania;

b) actionar - persoana fizica sau entitatea de drept public ori privat care detine direct sau indirect:

(i) actiuni ale emitentului, in nume propriu si pe seama sa;

(ii) actiuni ale emitentului, in nume propriu, dar pe seama altei/altor persoane fizice sau entitati juridice;

(iii) titluri de interes, caz in care titularul titlurilor de interes este considerat detinatorul actiunilor reprezentate de titlurile de interes aferente;

c) depozitar central - entitatea definita conform art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care efectueaza operatiuni de depozitare a actiunilor, precum si operatiuni de registru pentru emitentul definit la lit. d);

d) emitent - emitentul actiunilor;

e) emitent al titlurilor de interes aferente actiunilor - entitatea care a emis titlurile de interes aferente actiunilor;

f) titluri de interes aferente actiunilor (titluri de interes) - instrumente echivalente actiunilor care, pe langa drepturile si obligatiile aferente actiunilor pe care le reprezinta, confera detinatorului posibilitatea de a efectua decontarile printr-un sistem electronic guvernat de legislatia unui stat membru care prevede ca decontarea actiunilor prin sistemul de compensare-decontare se face doar prin intermediul respectivelor titluri de interese; un titlu de interes reprezinta o actiune.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata[edit | ]

TITLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentul regulament stabileste cadrul juridic aplicabil operatiunilor de piata avand ca obiect instrumente financiare admise sau care urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate pe un sistem multilateral de tranzactionare sau pe un sistem organizat de tranzactionare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., precum si emitentilor de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare si operatiunilor privind abuzul pe piata, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, denumita in continuare Legea nr. 24/2017.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispozitii referitoare la prestarea serviciilor si activitatilor de investitii conform Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare[edit | ]

TITLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezentul regulament stabileste reguli si proceduri aplicabile:

a) societatilor de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) care presteaza servicii si activitati de investitii in baza Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, denumita in continuare Legea nr. 126/2018;

b) persoanelor prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

c) firmelor de investitii din alte state membre care presteaza servicii si activitati de investitii pe teritoriul Romaniei;

d) societatilor din tari terte care furnizeaza servicii de investitii sau desfasoara activitati de investitii in Romania prin infiintarea unei sucursale.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 9/2015 privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative a petitii referitoare la activitatea acestora pe piata de capital [edit | ]

Art. 1.

(1) Prezentul regulament are ca obiect reglementarea modului de solutionare a petitii de catre entitatile reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, si a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, denumita in continuare Legea nr. 74/2015.

(2) Prezentul regulament pune in aplicare prevederile Ghidului privind tratarea plangerilor in sectorul valorilor mobiliare (ESMA) si in sectorul bancar (EBA).

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare si a fondurilor care apartin clientilor, obligatiile de guvernanta a produsului si normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 - Domeniul de aplicare

Art. 1.

(1) Prezentul regulament se aplica:

a) societatilor de servicii de investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F.;

b) societatilor de administrare a investitiilor in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 32/2012;

c) administratorilor de fonduri de investitii alternative in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 74/2015.

(2) In sensul cap. II, III si IV ale prezentului regulament, trimiterile la S.S.I.F. si instrumente financiare cuprind si institutiile de credit si depozitele structurate in legatura cu toate cerintele mentionate la art. 5 alin. (1) si (2) din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, denumita in continuare Legea nr. 126/2018.

(3) Prevederile capitolului IV sunt aplicabile si sucursalelor infiintate pe teritoriul Romaniei de firme de investitii sau de institutii de credit dintr-un alt stat membru.

(4) Orice referire la autoritatea competenta se considera a fi facuta in mod corespunzator la Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., respectiv la Banca Nationala a Romaniei, denumita in continuare B.N.R., conform atributiilor specifice acestor autoritati, stabilite la art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 126/2018.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare si a fondurilor care apartin clientilor, obligatiile de guvernanta a produsului si normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare (lege5.ro)

https://asfromania.ro/files/capital/regulamente/2018/Regulament%2010-4-2018%20Directiva%20593-18-07-24.pdf

Regulamentul nr. 12/2018 pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informatii esentiale referitoare la produsele de investitii individuale structurate si bazate pe asigurari (PRIIP)[edit | ]

Art. 1.

Prezentul regulament stabileste masuri de punere in aplicare a prevederilor art. 5 alin. (2), art. 7 si ale art. 28 alin. (1) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informatii esentiale referitoare la produsele de investitii individuale structurate si bazate pe asigurari (PRIIP), denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.

Art. 3.

Prezentul regulament se aplică creatorilor de produse de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări, denumite în continuare PRIIP, şi persoanelor care oferă consultanţă cu privire la un PRIIP sau care vând un PRIIP investitorilor de retail pe teritoriul României.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 13/2018 privind locurile de tranzactionare [edit | ]

TITLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezentul regulament stabileste norme cu privire la autorizarea, organizarea si functionarea operatorilor de piata, pietelor reglementate, sistemelor multilaterale de tranzactionare, denumite in continuare SMT, si sistemelor organizate de tranzactionare, denumite in continuare SOT, in conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, denumita in continuare Legea nr. 126/2018.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 13/2018 privind locurile de tranzactionare (lege5.ro)

https://asfromania.ro/files/capital/regulamente/2018/Regulament%2013_2018%20privind%20locurile%20de%20tranzactionare%2014noi.pdf

Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 - Scopul regulamentului

(1) Prezentul regulament stabileste masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul sectoarelor financiare reglementate, supravegheate si controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare ASF.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplica de catre entitatile raportoare mentionate la art. 2 lit. g) pct. 2-7 si art. 5 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 129/2019, si de catre ASF, in procesul de identificare si evaluare a riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului, precum si in activitatea de supraveghere, monitorizare si revizuire a evaluarilor privind aceste riscuri.

(3) Abordarea bazata pe risc, intensitatea si frecventa actiunilor de supraveghere realizata de catre ASF in ceea ce priveste prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului sunt stabilite, in mod proportional, pe baza identificarii si evaluarii riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului care afecteaza entitatile reglementate.

(4) Prezentul regulament stabileste factorii care trebuie avuti in vedere in procesul de evaluare a riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului (denumit in continuare risc SB/FT) asociati unei relatii de afaceri sau unei tranzactii ocazionale, precum si evaluarea riscului de SB/FT la nivelul activitatii entitatilor reglementate.

(5) Prevederile prezentului regulament stabilesc rolul si responsabilitatile ofiterilor de conformitate SB/FT, ale conducatorilor direct responsabili SB/FT si ale structurii de conducere.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii si activitati de investitii in numele societatilor de servicii de investitii financiare si al institutiilor de credit[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezentul regulament reglementeaza conditiile ce trebuie indeplinite de persoanele fizice si juridice pentru a presta servicii si activitati de investitii in numele unei societati de servicii de investitii financiare sau institutii de credit, in conformitate cu prevederile art. 11, art. 87 alin. (2) si art. 97 din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, denumita in continuare Legea nr. 126/2018.

(2) S.S.I.F./Institutia de credit este deplin responsabila pentru indeplinirea in mod continuu a conditiilor prevazute de prezentul regulament si pentru activitatea desfasurata de personalul sau si de agentii sai delegati.

(3) Solicitarile/Notificarile formulate de institutiile de credit se transmit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Art. 2.

ASF si Banca Nationala a Romaniei (BNR) aplica Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunostintelor si competentelor, denumit in continuare Ghidul ESMA, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 3.

Termenii, abrevierile si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta in Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, in Legea nr. 126/2018 si in Ghidul ESMA.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii si activitati de investitii in numele societatilor de servicii de investitii financiare si al institutiilor de credit (lege5.ro)

https://asfromania.ro/files/capital/regulamente/2019/Reg%20personal%20ASF%20%20BNR%2014%20_7_2018%20consolidat_dec_2019.pdf

Regulamentul nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale si aplicarea mecanismelor fara prevalidarea instrumentelor financiare[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentul regulament stabileste reguli privind utilizarea de catre depozitarul central si participantii la sistemul administrat de catre acesta a sistemului de conturi globale si a mecanismului fara prevalidarea instrumentelor financiare.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara, din 27.11.2014[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezentul regulament stabileste veniturile care se constituie ca surse proprii de finantare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 93/2012.

(2) Prezentul regulament se aplica entitatilor autorizate, reglementate si/sau supravegheate de A.S.F., in conformitate cu prevederile legale incidente domeniului de exercitare a atributiilor, prevazute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, precum si persoanelor fizice si/sau juridice care solicita A.S.F. emiterea unui act individual si/sau pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul nr. 28/2020 privind formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala pe piata de capital[edit | ]

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentul regulament stabileste modul de organizare si desfasurare a programelor de formare/pregatire si perfectionare profesionala pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare in vederea desfasurarii de activitati pe piata de capital, pentru care legislatia aplicabila acestora prevede obligatia urmaririi unui curs de formare profesionala si promovare a examenului aferent acestuia, precum si conditiile de atestare a organismelor de formare profesionala, denumite in continuare OFP.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamente UE[edit | ]

Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactiune pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE[edit | ]

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 - Obiect, domeniu de aplicare și derogări

(1) Prezentul regulament stabileste cerintele privind elaborarea, aprobarea si difuzarea prospectului care urmeaza sa fie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactiune pe o piata reglementata care este situata sau care functioneaza intr-un stat membru.

(2) Prezentul regulament nu se aplica urmatoarelor tipuri de valori mobiliare:

(a) unitatilor emise de organismele de plasament colectiv, altele decat cele de tip inchis;

(b) valorilor mobiliare, altele decat titlurile de capital, emise de catre un stat membru sau de catre o autoritate regionala sau locala dintr-un stat membru, de catre organisme publice internationale la care au aderat unul sau mai multe state membre, de catre Banca Centrala Europeana sau de catre bancile centrale ale statelor membre;

(c) participatiilor la capitalul bancilor centrale ale statelor membre;

(d) valorilor mobiliare garantate neconditionat si irevocabil de un stat membru sau de o autoritate regionala sau locala dintr-un stat membru;

(e) valorilor mobiliare emise de asociatii cu statut juridic sau de organisme fara scop lucrativ, recunoscute de un stat membru, in vederea obtinerii finantarii necesare realizarii obiectivelor lor nelucrative;

(f) partilor de capital nefungibile, al caror scop principal este acela de a da titularului dreptul de a ocupa un apartament sau o alta forma de proprietate imobiliara sau o parte a acestora, in cazul in care parti- cipatiile nu pot fi vandute fara renuntarea la dreptul respectiv.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, din 26 iunie 2013, privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012[edit | ]

PARTEA ÎNTÂI - DISPOZIȚII GENERALE

TITLUL I - OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1 - Domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabileste reguli uniforme privind cerintele prudentiale generale pe care trebuie sa le indeplineasca institutiile, societatile financiare holding si societatile financiare holding mixte supravegheate in temeiul Directivei 2013/36/UE, in ceea ce priveste urmatoarele elemente:

(a) cerinte de fonduri proprii referitoare la elemente in intregime cuantificabile, uniforme si standardizate ale riscului de credit, ale riscului de piata, ale riscului operational, ale riscului de decontare si ale efectului de levier;

(b) cerinte de limitare a expunerilor mari;

(c) cerinte de lichiditate referitoare la elemente in intregime cuantificabile, uniforme si standardizate ale riscului de lichiditate;

(d) cerinte de raportare referitoare la literele (a), (b) si (c);

(e) cerinte referitoare la publicarea informatiilor.

Prezentul regulament nu reglementeaza cerintele de publicare pentru autoritatile competente in domeniul reglementarii si al supravegherii prudentiale a institutiilor, astfel cum sunt prevazute in Directiva 2013/36/UE.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/988 al Comisiei, din 6 iunie 2017, de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare privind formatele, modelele si procedurile standard referitoare la mecanismele de cooperare in ceea ce priveste locurile de tranzactionare ale caror activitati au o importanta semnificativa intr-un stat membru gazda[edit | ]

Articolul 1 - Scop şi prevederi generale

Scopul prezentului acord este de a asigura un cadru de cooperare intre autoritatea competenta din statul membru de origine si autoritatea competenta din statul membru gazda in ceea ce priveste exercitarea competentelor care le revin in raport cu operatiunile locului de tranzactionare care au devenit de importanta semnificativa in statul membru gazda. Prezentul acord poate completa alte modalitati de cooperare dintre autoritati.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

  • Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/988 al Comisiei, din 6 iunie 2017, de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare privind formatele, modelele si procedurile standard referitoare la mecanismele de cooperare in ceea ce priveste locurile de tranzactionare ale caror activitati au o importanta semnificativa intr-un stat membru gazda (lege5.ro)
  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0988

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei, din 14 iulie 2016, de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului, prin identificarea tarilor terte cu un grad ridicat de risc care au deficiente strategice[edit | ]

Articolul 1

Anexa prevede lista țărilor terțe cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii („țări terțe cu un grad ridicat de risc”).

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei, din 25 aprilie 2016, de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele organizatorice si conditiile de functionare aplicabile firmelor de investitii si termenii definiti in sensul directivei mentionate[edit | ]

CAPITOLUL I - DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1 - Obiectul și domeniul de aplicare

(1) Capitolul II si capitolul III sectiunile 1-4 articolul 64 alineatul (4) si articolul 65 si sectiunile 6-8, precum si, in masura in care se refera la dispozitiile respective, capitolul I si capitolul VIII din prezentul regulament se aplica societatilor de administrare atunci cand furnizeaza servicii in conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE si cu articolul 6 alineatul (6) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului (1).

(2) Trimiterile la firmele de investitii includ institutiile de credit, iar trimiterile la instrumentele financiare includ depozitele structurate in raport cu toate cerintele mentionate la articolul 1 alineatul (3) si la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE si cu dispozitiile de punere in aplicare ale acestora prevazute in prezentul regulament.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul delegat (UE) 2017/568 al Comisiei, din 24 mai 2016, de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzactionare pe pietele reglementate[edit | ]

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul delegat (UE) 2017/569 al Comisiei, din 24 mai 2016, de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la suspendarea si retragerea de la tranzactionare a instrumentelor financiare[edit | ]

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul delegat (UE) 2017/575 al Comisiei, din 8 iunie 2016, de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind pietele instrumentelor financiare, in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la datele publicate de catre locurile de executare despre calitatea executarii tranzactiilor[edit | ]

Articolul 1 – Obiectul

Prezentul regulament stabileste continutul si formatul datelor referitoare la calitatea executarii tranzactiilor care trebuie publicate de catre locurile de executare, precum si frecventa cu care trebuie publicate acestea. Prezentul regulament se aplica locurilor de tranzactionare, operatorilor independenti, formatorilor de piata si altor furnizori de lichiditate.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul delegat (UE) 2017/576 al Comisiei din 8 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru publicarea anuala de catre firmele de investitii a informatiilor referitoare la identitatea locurilor de executare si la calitatea executarii[edit | ]

Articolul 1 – Obiectul

Prezentul regulament stabileste norme privind continutul si formatul informatiilor care trebuie publicate anual de firmele de investitii in ceea ce priveste ordinele clientilor executate in locuri de tranzactionare sau la operatori independenti, formatori de piata ori alti furnizori de lichiditati sau la entitati care indeplinesc functii similare celor indeplinite de oricare dintre entitatile mentionate anterior intr-o tara terta.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul delegat (UE) 2017/587 al Comisiei, din 14 iulie 2016, de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind pietele instrumentelor financiare in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la cerintele in materie de transparenta pentru locurile de tranzactionare si firmele de investitii in legatura cu actiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzactionate la bursa, certificatele si alte instrumente financiare similare si la obligatia de tranzactionare a anumitor actiuni intr-un loc de tranzactionare sau printr-un operator independent [edit | ]

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul delegat (UE) 2019/979 al Comisiei, din 14 martie 2019, de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicarile cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei[edit | ]

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei, din 14 martie 2019, de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei[edit | ]

CAPITOLUL I - DEFINIȚII

Articolul 1 – Definiții

In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii:

(a) "titluri garantate cu active" inseamna valori mobiliare, altele decat titlurile de capital, care fie:

(i) reprezinta un interes privind activele, inclusiv orice drept avand ca scop asigurarea serviciului financiar al acestor active, primirea de catre detinatorul activelor in cauza a sumelor platibile in contul acestor active sau respectarea datelor la care sunt scadente astfel de plati;

(ii) sunt garantate cu active, iar termenii valorilor mobiliare prevad plati calculate in raport cu activele respective;

(b) "piata echivalenta a unei tari terte" inseamna o piata a unei tari terte care a fost considerata echivalenta cu o piata reglementata in conformitate cu cerintele prevazute la articolul 25 alineatul (4) al treilea si al patrulea paragraf din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului (1);

(c) "estimare privind profitul" inseamna o previziune privind profitul unui exercitiu financiar incheiat, dar al carui rezultat nu s-a publicat inca;

(d) "previziune privind profitul" inseamna o afirmatie care indica expres sau implicit o anumita cifra sau o cifra minima sau maxima corespunzatoare nivelului probabil al profiturilor sau pierderilor pentru exercitiile financiare in curs sau exercitiile financiare urmatoare sau care contine date pe baza carora se pot calcula profiturile sau pierderile viitoare, chiar daca nu se indica o cifra exacta si nu se foloseste cuvantul "profit";

(e) "modificare semnificativa a valorilor brute" inseamna o variatie de peste 25 % a unuia sau a mai multor indicatori ai dimensiunii activitatii emitentului.

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici:

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei[edit | ]

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 – Obiect

Prezentul regulament stabileste un cadru comun de reglementare a utilizarii abuzive a informatiilor privilegiate, a divulgarii neautorizate a informatiilor privilegiate si a manipularii pietei (abuz de piata), precum si masuri pentru prevenirea abuzului de piata pentru a asigura integritatea pietelor financiare in Uniune si pentru a consolida protectia si increderea investitorilor in aceste piete.

Articolul 2 - Domeniu de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică:

(a) instrumentelor financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată;

(b) instrumentelor financiare tranzacționate în cadrul unui MTF, admise la tranzacționare în cadrul unui MTF sau pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare în cadrul unui MTF;

(c) instrumentelor financiare tranzacționate în cadrul unui OTF;

(d) instrumentelor financiare necuprinse la litera (a), (b) sau (c), al căror preț sau valoare depinde sau are un efect asupra prețului sau valorii unui instrument financiar menționat la literele respective și care poate include, dar nu se limitează la swapuri pe riscul de credit și contracte pe diferență.

Prezentul regulament se aplică, de asemenea, comportamentelor sau tranzacțiilor, inclusiv ofertelor, legate de licitarea pe o platformă de licitație autorizată ca piață reglementată autorizată ca platformă de licitație a certificatelor de emisii sau a altor produse licitate pe baza acestora, inclusiv în cazul în care produsele licitate nu sunt instrumente financiare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1031/2010. Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice referitoare la ofertele depuse în contextul unei licitații, cerințele și interdicțiile impuse prin prezentul regulament referitoare la ordine de tranzacționare se aplică și acestor oferte.

(2)Articolele 12 și 15 se aplică:

(a) contractelor spot pe mărfuri care nu sunt produse energetice angro atunci când tranzacția, ordinul sau comportamentul are sau poate avea sau se intenționează să aibă un efect asupra prețului sau valorii unui instrument financiar menționat la alineatul (1);

(b) tipurilor de instrumente financiare, inclusiv contractelor derivate sau instrumentelor financiare derivate pentru transferul riscului de credit atunci când tranzacția, ordinul, oferta sau comportamentul are sau poate avea un efect asupra prețului sau valorii contractului spot pe mărfuri a cărui preț sau valoare depinde de prețul sau valoarea respectivelor instrumente financiare; și

(c) comportamentelor referitoare la valorile de referință.

(3) Acest regulament se aplică oricărei tranzacții, ordin sau comportament care se referă la oricare dintre instrumentele financiare definite la alineatele (1) și (2), indiferent dacă tranzacția, ordinul sau comportamentul respectiv se desfășoară sau nu într-un loc de tranzacționare.

(4) Cerințele și interdicțiile prevăzute de prezentul regulament se aplică acțiunilor și omisiunilor din Uniune sau dintr-o țară terță cu privire la instrumentele menționate la alineatele (1) și (2).

Ultima versiune a acestui regulament poate fi accesata aici: